15/04/2021

Nowa wersja Performance Monitor (Release 2021.1)

9 kwietnia 2021 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla baz danych Oracle, Microsoft SQL Server oraz PostgreSQL. Najważniejsze funkcje dodane w aplikacji to przede wszystkim kolejna odsłona automatycznego wykrywania problemów Anomaly monitor, generowanie raportów, słownik waitów.

Anomaly monitor (Oracle, Sql Server, PostgreSQL)
Funkcjonalność prezentuje zdarzenia wykryte w monitorowanej bazie danych na podstawie badania trendów dla najważniejszych statystyk wydajnościowych. Weryfikacji podlegają zapytania wykonywane w bazie danych, sprawdzana jest wydajność macierzy dyskowej, jak również statystyki dotyczące wiodących waitów wpływających na wydajność bazy danych. Funkcjonalność monitoruje także zdarzenia związane z: zmianą planu wykonania, nowe zapytania, spadek wydajności zapytan (związany ze wzrostem statystyk: buffer gets, disk reads, executions, elapsed time, cpu time), przekroczenie topowych waitów, blokady, wzrost poziomu Latch i inne.
W przypadku wykrycia zdarzenia wpływającego na wydajność bazy danych informacja to prezentowana jest na stronie Anomaly monitor. Każda z klas zawiera szczegółowe informacje dotyczące danego zdarzenia. W przypadku wykrycia problemu powiązanego z zapytaniem, na ekranie widoczne są statystki zapytania dla którego zostały przekroczone statystyki wydajnościowe.
Dodatkowo użytkownik ma możliwość wykonania raportu zawierającego informacje o wykrytych zdarzeniach widocznych na ekranie Anomaly monitor. Raport zawiera wszystkie problemy wydajnościowe które wpływały na wydajności monitorowanej bazy danych w okresie wskazanym do wykonania raportu.

Słownik waitów (Oracle, SQL Server)
Aplikacja Performance Monitor zawiera nie tylko informacją na temat poziomu waitów występujących w bazie danych, można uzyskać informacje na temat wait, oraz na podstawie zaproponowanych rozwiązań zweryfikować możliwość zredukowania poziomu oczekiwania. Słownik waitów obecnie przedstawia opis topowych waitów występujących w bazach danych, w kolejnych wersjach informacje o waitach będą systematycznie dodawane.

Dostęp do aktualizacji
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

Szczegółowa specyfikacja zmian w wersji 2021.1:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

Wersja dla Microsoft SQL Server:

Wersja dla PostgreSQL:

Artur Boguszewski

Software Architect