1. Cel i zakres działania serwisu https://dbplus.tech

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu, funkcjonującego pod adresem https://dbplus.tech oraz świadczenia i korzystania z Usług.

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności DBPLUS jako podmiotu dostarczającego Usługi.

Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja Regulaminu.

Celem Serwisu jest udostępnienie Użytkownikom możliwości:

 • uzyskania informacji o działalności DBPLUS;
 • uzyskania dostępu do wsparcia technicznego dla produktów i usług DBPLUS;

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Dane Osobowe – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://dbplus.tech/support (dział „Rejestracja”) oraz formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://dbplus.tech/kontakt informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez DBPLUS w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika i przepisach prawa.

DBPLUS – podmiot prowadzący serwis funkcjonujący pod adresem www.https://dbplus.tech tj. Dariusz Markowski DBPLUS z siedzibą w Warszawie (02-594), ul. Giordana Bruna 9 lok 215, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 5691022075, REGON: 140804684.

Konto – udostępnione przez DBPLUS Użytkownikowi miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza Dane Osobowe i w ramach którego administruje Danymi Osobowymi. Użytkownik decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych Osobowych w ramach Konta.

Login – ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie rejestracji, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie. Loginem jest adres e-mail Użytkownika.

Dział Wsparcia – wydzielona część Serwisu, w której Użytkownicy mają dostęp do funkcjonalności zapewniających wsparcie w zakresie korzystania z produktów i usług DBPLUS, w szczególności do:

 • pobierania aktualizacji oprogramowania;
 • zgłaszania problemów z funkcjonowaniem oprogramowania;
 • bieżącej wymiany informacji na temat świadczonych usług;
 • przesyłania plików wymaganych do skutecznego rozwiązania zgłaszanych problemów;
 • panelu klienta.

Serwis/Portal – portal dostępny pod adresem www.https://dbplus.tech

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz DBPLUS. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a DBPLUS z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Usługa/Usługi – wszelkie świadczenia na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy, w tym w szczególności usługa Działu Wsparcia.

Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu i założenie Konta w Serwisie uzyskała dostęp do Usług. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Partner – osoba lub podmiot prawny autoryzowany przez DBPLUS do kontaktu z Użytkownikiem w celu realizacji Usług, sprzedaży oprogramowania lub świadczenia wsparcia dla produktów i usług DBPLUS.

Wiarygodna Wiadomość – wiadomość zaadresowana do DBPLUS za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem https://dbplus.tech/kontakt identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które potencjalnie naruszają normy prawne, w tym w szczególności dobra prawnie chronione Użytkownika/innych osób i jako takie powinny zostać usunięte bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany. Wiarygodna Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści przez DBPLUS (np. pełny, precyzyjny adres URL), jak również deklarację bądź oświadczenie, że zawiadamiający pozostaje w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane treści są bezprawne. Za Wiarygodną Wiadomość uznaje się również pisemne zawiadomienie/wezwanie organów i instytucji państwowych spełniające ustawowe przesłanki.

3. Techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. Właścicielem Serwisu jest Dariusz Markowski DBPLUS z siedzibą w Warszawie (02-594), ul. Giordana Bruna 9 lok 215, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 5691022075, REGON: 140804684.
 2. Prowadzenie Serwisu obejmuje przede wszystkim:
  • udostępnienie przez DBPLUS platformy umożliwiającej zapoznanie się z zakresem działalności DBPLUS;
  • udostępnianie przez DBPLUS przestrzeni serwerowej w celu tworzenia Kont, a także;
  • świadczenie Usług.
 3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (dotyczy Użytkowników).
 4. Korzystanie z Serwisu lub jego niektórych funkcjonalności może być uzależnione od dokonania rejestracji i założenia Konta. W takim przypadku możliwe jest dokonanie rejestracji, o której mowa w zdaniu poprzednim, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta niezbędne jest utworzenie/podanie Loginu, nadanie hasła do Konta oraz akceptacja Regulaminu.
 6. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek nieautoryzowanych przez DBPLUS programów/skryptów, w szczególności zakłócających lub automatyzujących w jakikolwiek sposób korzystanie z oferowanych przez Serwis funkcjonalności, w szczególności takich jak wirusy, boty, inne szkodliwe oprogramowanie i tym podobne.
 7. Prawo do nazwy Serwisu, oprogramowania, baz danych stworzonych w ramach Serwisu, a także do elementów graficznych zamieszczanych przez DBPLUS (z wyłączeniem utworów / znaków towarowych, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie) przysługują DBPLUS.

4. Rejestracja w Serwisie / Zawarcie Umowy o świadczenie Usług

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez pełnoletnich Użytkowników.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne (chyba, że przy danej Usłudze postanowiono inaczej – o czym Użytkownik jest wyraźnie informowany przed skorzystaniem z niej).
 3. DBPLUS świadczy za pośrednictwem Serwisu w szczególności następujące Usługi na rzecz Użytkowników:
  • umożliwienie utworzenia Konta;
  • umożliwienie przeglądania treści i materiałów umieszczonych przez DBPLUS w ramach Serwisu;
  • otrzymywanie za wyraźną zgodą Użytkownika bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Serwisu, drogą elektroniczną;
  • umożliwienie Użytkownikom korzystania a funkcjonalności Działu Wsparcia;
  • umożliwienie komentowania poszczególnych treści.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta oraz potwierdzenia przez Użytkownika woli założenia Konta poprzez aktywowanie linku zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.
 5. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym (dział „Rejestracja”) swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: adresu e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, nazwa i adres firmy. Użytkownik może również dobrowolnie uzupełnić inne Dane Osobowe w ramach Konta.
 7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
  • Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
  • jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych Osobowych oraz innych informacji i treści bez odpowiedniego zezwolenia;
  • akceptuję i zobowiązuję się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
  • akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez DBPLUS wyglądu Serwisu w tym układu Konta i Działu Wsparcia jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta informacji, okien, banerów, reklam.

5. Dane Osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu https://dbplus.tech, którzy wyrazili dobrowolne zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest Dariusz Markowski DBPLUS z siedzibą w Warszawie (02-594), ul. Giordana Bruna 9 lok 215, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 5691022075, REGON: 140804684.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w DBPLUS nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres info@dbplus.tech.
 3. Dane osobowe podane przez użytkowników serwisu https://dbplus.tech będą przetwarzane przez DBPLUS w celach marketingowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkowników serwisu https://dbplus.tech (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie DBPLUS i oraz inne podmioty przetwarzające, w tym Partnerzy i agencje marketingowe, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 5. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
  • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
  • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez 5 lat (kontakt nieaktywny);
  • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
 6. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez wejście w link znajdujący się w wiadomości e-mail jaką otrzyma Pani/Pan po wyrażeniu zgód;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym sprzeciwu wobec profilowania do celów marketingu bezpośredniego;
  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia konta.
 8. DBPLUS stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

6. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez DBPLUS, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, stanowi to ważny powód dla zawieszenia Usług względem tego Użytkownika lub usunięcia jego Konta. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu i korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
  • powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z Serwisu.
 2. Ewentualne zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności, na odrębnych zasadach określonych poniżej.
 3. Użytkownik oświadcza, że umieszczane przez niego informacje, treści, dane, materiały (w tym zdjęcia) nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności w zakresie materiałów zdjęciowych ma pełne prawa do nich.

7. Korzystanie z Działu Wsparcia

W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z funkcjonalności Działu Wsparcia poprzez dostępne w Portalu funkcjonalności.

Do korzystania z Działu Wsparcia konieczne jest utworzenie Konta.

Użytkownik może w ramach Działu Wsparcia korzystać z następujących funkcji:

 • pobieranie aktualizacji oprogramowania;
 • zgłaszanie problemów z funkcjonowaniem oprogramowania;
 • wymiana bieżących informacji na temat świadczonych usług;
 • przesyłanie plików wymaganych do skutecznego rozwiązania zgłaszanych problemów;
 • panel klienta.

DBPLUS zastrzega sobie prawo do weryfikacji i ew. zmiany dodawanych przez danych. W szczególności DBPLUS ma prawo do zablokowania (lub nie dodania) danych, których zakres lub charakter będzie niezgodny z Regulaminem, przepisami prawa, celem funkcjonowania Serwisu.

9. Zablokowanie i/lub usunięcie Konta

DBPLUS ma prawo w każdym czasie ograniczyć prawo Użytkownika do korzystania z Serwisu, jak również zawiesić świadczenie Usług (w tym zablokować tymczasowo Konto) wyłącznie z ważnych powodów tj. (katalog zamknięty):

 • Użytkownik dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 • Użytkownik rażąco naruszył postanowienia Regulaminu;
 • Użytkownik podjął działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, obiektywnie szkodliwe dla Serwisu lub innych Użytkowników;
 • DBPLUS otrzymało zgłoszenie spełniające przesłanki Wiarygodnej Wiadomości lub urzędowe zawiadomienie dotyczące naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
 • Ograniczenie prawa Użytkownika do korzystania z Serwisu lub zawieszenie świadczenia Usług (w tym tymczasowe zablokowanie Konta) następuje na okres nieprzekraczający 60 dni.
 • DBPLUS swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji (tworzenia Konta).
 • W przypadku wystąpienia ważnej przyczyny rozumianej jako powtórne dopuszczenie się przez Użytkownika zachowania (działania) stanowiącego przyczynę ograniczenia prawa Użytkownika do korzystania z Serwisu lub zawieszenia wobec Użytkownika świadczenia Usług (w tym tymczasowego zablokowania Konta), o których mowa w ust. 1 powyżej, DBPLUS ma prawo rozwiązać Umowę z Użytkownikiem za 7-dniowym okresem wypowiedzenia.
 • Użytkownik, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 powyżej może korzystać z Serwisu po uprzednim kontakcie z DBPLUS i po uzyskaniu zgody DBPLUS na dalsze korzystanie z Serwisu w nieograniczonym zakresie.
 • Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 • Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta w drodze procedury dostępnej za pośrednictwem Konta.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również postanowień niniejszego Regulaminu oraz za szkody wywołane działaniami Użytkownika w ramach Portalu.

10. Licencja

Użytkownik poprzez umieszczenie danych, w szczególności materiałów (w tym zrzutów ekranów, zdjęć i opisów) lub komentarzy w ramach Portalu udziela DBPLUS niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z danych, utrwalanie, w tym na dowolnym nośniku, danych dowolną techniką, modyfikacje, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych danych, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, telewizja, telefonia komórkowa, wydawnictwo papierowe/drukowane.

11. Reklamacje

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz reklamacje w zakresie Usług mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie DBPLUS poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://dbplus.tech/kontakt

 • Prosimy o umieszczenie w reklamacji Loginu Użytkownika, a także dokładnego opisu i wskazania przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji.
 • Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez DBPLUS w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 • DBPLUS może prowadzić okresowe przerwy techniczne w świadczeniu Usług objętych Umową, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy Serwisu lub infrastruktury technicznej, w sposób w jaki nie naruszy to praw Użytkowników. DBPLUS dochowa staranności w informowaniu Użytkowników o przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.

12. Postanowienia końcowe

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.

Regulamin obowiązuje od dnia 30 maja 2018 r.

DBPLUS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

 • zmiana przepisów prawa regulujących działalność Serwisu wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki DBPLUS oraz Użytkowników określone w Umowie;
 • konieczność dostosowania działalności DBPLUS do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
  – decyzji właściwego w zakresie działalności DBPLUS organu administracji publicznej lub
  – orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności DBPLUS wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki DBPLUS oraz Użytkowników określone w Umowie;
 • zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez DBPLUS spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 • zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez DBPLUS Usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez DBPLUS dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych w ramach Serwisu;
 • połączenie, podział albo przekształcenie DBPLUS lub zmiana innych danych identyfikacyjnych DBPLUS określonych w Regulaminie.
 • DBPLUS poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • W przypadku Użytkowników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
 • W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, DBPLUS udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail podany przy rejestracji Konta.
 • Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami właściwymi są sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Treść Regulaminu jest dostępna bezpłatnie pod następującym adresem: https://https://dbplus.tech/regulamin/ skąd możliwe jest w każdym czasie jego przeglądanie, a także wydruk.