Niniejsza Polityka prywatności dotyczy stron internetowych („Strona WWW”) i aplikacji („Aplikacja”) DBPLUS, na których DBPLUS gromadzimy określone dane osobowe. Zapoznaj się dokładnie z niniejszą Polityką Prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje pomagające zrozumieć nasze praktyki dotyczące wszelkich przekazywanych nam danych osobowych oraz danych, które gromadzimy w inny sposób niż w kontekście Strony WWW lub Aplikacji.

Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych oraz zarządzania nimi zgodnie z nałożonymi na nas zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Z większości zasobów naszych Stron WWW i Aplikacji można korzystać bez wymogu dostarczenia nam jakichkolwiek Danych Osobowych. W przypadku pewnych usług i celów Strony WWW lub Aplikacji wymagane jest przekazanie nam Danych Osobowych, abyśmy mogli przetwarzać Twoje zapytania lub wysyłać Ci inne informacje.

W celu lepszego zrozumienia naszej Polityki Prywatności zapoznaj się z tymi definicjami:

 1. Administrator Danych – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele zakres i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), gdzie poprzez taką osobę rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Kierownik ds. Bezpieczeństwa Informacji – osoba wyznaczona przez Administratora Danych, koordynująca działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym również odpowiadająca za nadzór nad zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Administratora Danych.
 4. Oficer Bezpieczeństwa Danych Osobowych – osoba wyznaczona przez Administratora Danych, koordynująca procesy związane z przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w ramach procesów przetwarzania danych osobowych zachodzących w strukturze Administratora Danych.
 5. Organ Nadzorczy – niezależny organ publiczny w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii, powołany w każdym państwie członkowskim Unii, którego podstawowym zadaniem jest monitorowanie stosowania RODO.
 6. Państwo Trzecie – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Podmiot Przetwarzający (Procesor) – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych.
 8. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Ustawa – obowiązująca Ustawa o ochronie danych osobowych.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dariusz Markowski DBPLUS z siedzibą w Warszawie (02-594), ul. Giordana Bruna 9 lok. 215, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 5691022075, REGON: 140804684.

Kiedy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Istnieją różne sytuacje i procesy, w ramach których przetwarzamy dane osobowe. Każdy z procesów przetwarzania jest przez nas monitorowany oraz analizowany pod kątem istnienia tzw. przesłanek legalności (art. 6 RODO), pozwalających nam przetwarzać Twoje dane osobowe.

Najczęstsze sytuacje, kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe to: formularze kontaktowe; dane związane z umowami na sprzedaż produktów i świadczenie usług.

W Internecie korzystamy z plików cookies, które mogą gromadzić pewne informacje o osobach. Dokładny sposób korzystania z ciasteczek opisaliśmy poniżej. Nie stosujemy tzw. Profilowania kwalifikowanego, polegającego na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub istotnie mogących na Ciebie wpływać.

Polityka Cookie

Portal dbplus.tech korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies).

Pliki cookies to dane, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane z serwera strony internetowej i przechowywane przez przeglądarkę internetową lub inne rozwiązania technologiczne na urządzeniu końcowym (np. komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym typu smartphone).

Pliki cookies w szczególności ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzystał z tego samego urządzenia i przeglądarki wcześniej, pliki cookies umożliwiają zapamiętanie jego preferencji.

Pliki cookies wykorzystywane na dbplus.tech służą przede wszystkim prawidłowemu funkcjonowaniu strony oraz wygodzie osób odwiedzających, ale także do tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu oraz opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych.

Z uwagi na charakter świadczonych za pośrednictwem dbplus.tech usług, wykorzystywanie plików cookies przez dbplus.tech jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji tych usług.

Użytkownik może z poziomu przeglądarki zmienić sposób korzystania z plików cookies, pochodzących z dbplus.tech. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć, korzystając z funkcji Pomoc w danej przeglądarce.

Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Przy czym ścieżki dostępu mogą zależeć od wersji przeglądarki.

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Będziemy stosować odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć zgromadzone Dane Osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem, przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, nabyciem lub dostępem.

Stosowane przez nas metody zabezpieczeń pozostają w zgodzie zobowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi prywatności oraz bezpieczeństwa danych.

Należy jednak pamiętać, że żadna strona internetowa nie może być w 100% bezpieczna i nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieuprawniony lub niezamierzony dostęp, który ma miejsce niezależnie od nas.

Nasza Strona WWW może zawierać linki do innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności, treść ani zabezpieczenia stosowane przez te inne strony. Przedmiotowa Polityka prywatności nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych na linkowanych stronach. Zawsze zalecamy uważne zapoznanie się z politykami prywatności innych stron internetowych.

Jak możesz skontaktować się z Administratorem Danych?

Jeśli masz pytania, dotyczące Twojej prywatności, możesz skontaktować się z nami pod dedykowanym adresem email: info@dbplus.tech

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, mogą być przez nas udostępniane na zewnątrz jedynie w wyjątkowych przypadkach. W szczególności, podstawą prawną udostępnienia mogą być przepisy prawa, które zezwalają organom publicznym na dostęp do danych osobowych.

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z art. 28 RODO, w przetwarzaniu Twoich danych osobowych mogą wspierać nas zewnętrzne podmioty. Podmioty te mogą znajdować się w Polsce, innych krajach w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w innym miejscu na świecie. Jeżeli Dane Osobowe są przez nas przechowywane poza EOG, zapewnimy odpowiedni poziom zabezpieczenia przekazywanych danych. Od dostawców usług wymagamy stosowania właściwych środków ochrony poufności i zabezpieczenia Danych Osobowych. Podmiot przetwarzający nie może korzystać z Twoich danych osobowych na własny użytek. Przetwarzanie jest limitowane warunkami opisanymi w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?

Przepisy RODO gwarantują szereg praw zapewniających ochronę prywatności, a w szczególności prawo do:

 • wycofania zgody
 • dostępu do danych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu

Media społecznościowe

Możesz udostępnić informacje znajdujące się na naszej Stronie WWW za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak np. Facebook. Oznacza to, że udostępniane informacje, w tym imię i nazwisko oraz preferencje, będą widoczne dla osób odwiedzających Twoje profile osobiste. Zapoznaj się z politykami prywatności podmiotów prowadzących media społecznościowe, gdyż dotyczą one przetwarzania twoich Danych Osobowych przez te podmioty.

Pliki Cookies

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące plików cookie znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Aktualizacje

Niniejsza Polityka prywatności może być przez nas aktualizowana i zmieniana w przyszłości. Zmiany w Polityce prywatności będą umieszczane na naszej Stronie WWW.