08/10/2018

Nowa wersja Performance Monitor (release 2018.3)

8 października 2018 udostępniliśmy dla naszych klientów kolejną wersję Performance Monitora dla silników baz danych Oracle i Microsoft SQL Server. Najważniejsze funkcje dodane w aplikacji to usprawnienia w wyszukiwaniu zapytań poprzez FIND SQL, zmiany w sposobie obsługi alertów oraz dodanie informacji o historii wykorzystania Tempdb.

Usprawnienia w wyszukiwaniu zapytań poprzez Find SQL (SQL Server, Oracle)
W ramach nowej wersji dla Oracle i SQL Server rozbudowaliśmy sposób wyszukiwania zapytań z wykorzystaniem funkcji Find SQL dostępnej w ramach zakładki Performance > SQL Details > Find SQL. Zmodyfikowany został sposób prezentacji wyników dla zapytań wyszukiwanych po fragmencie tekstu (Statement by text), zapytań zmieniających plan wykonania (Plan Flip-Flop Statements). Dodane zostały także zmiany w wyszukiwaniu zapytań na podstawie nazwy obiektu (tabeli, indeksu) dla opcji Statements using objects.

Zmiany w sposobie obsługi alertów
Dodana została funkcjonalność definiowania Przyczyn problemów i ustawienia reguł alertowych z nimi związanych. Podstawowa zmiana związana jest z nowym podejściem do definicji alarmów – została dodana zakładka Reasons & Problems definition umożliwiająca przypisanie przyczyn wystąpienia problemu na bazie zdefiniowanych alertów. Dopracowana została również prezentacja informacji o alertach. W związku z wprowadzeniem przyczyny powstania problemu, alarmy są grupowane zgodnie z konfiguracją dla danej przyczyny (reason). W najnowszej wersji dostępne są również nowe definicje alertów związanych z wyszukaniem problemów wydajnościowych dla konkretnego typu waitu (alarm Wait Event Time).

Dodanie informacji o historii wykorzystania Tempdb
W wersji dla Microsoft SQL Server została dodana informacja o historii sesji wykorzystujących Tembdb. Informacje można odnaleźć po wejściu na szczegóły instancji SQL (Instance Load), następnie menu Sessions – zakładka Active sessions/Tempdb sessions/Log usage sessions history. W ramach nowej strony dostępny jest również wykres zawierający informacje o wykorzystaniu bazy Tempdb oraz ilości sesji.

Dostęp do aktualizacji software
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

Szczegółowa specyfikacja zmian w wersjach 2018.1:

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

 

Wersja dla Microsoft SQL Server

Artur Boguszewski

Software Architect