06/08/2018

Nowa wersja Performance Monitor (release 2018.2)

6 sierpnia 2018 opublikowaliśmy nową wersję Performance Monitora dla silników baz danych Oracle i Microsoft SQL Server. Najważniejsze nowości dodane w aplikacji to dodanie funkcjonalności w ekranie Sessions, usprawnienia w wyszukiwaniu zapytań poprzez FIND SQL i generowaniu skryptu PLAN GUIDE oraz dodanie komunikatów dotyczących działania serwisu DBPLUSCATHER.

Ekran Sessions
W nowej wersji aplikacji dla Oracle została dodana funkcjonalność prezentująca dane na temat sesji wykorzystujących sortowanie. Informacja ta prezentowana jest w nowych kolumnach: Sessions using Sort oraz Sort Space Used. Kolumny zawierają odpowiednio informacje na temat sesji  wykorzystujących przestrzeń tymczasową w danej jednostce czasu oraz jaka przestrzeń została na ten cel wykorzystana. Również po wyborze danego wiersza dostępna jest szczegółowa informacja zawierająca dla danego snapshota informacje dotyczącą aktywnych sesji (Sessions), sesji wykorzystujących sortowanie (Sort) i sesji wykorzystujących Undo (Undo).

Na ekranie dostępna jest również funkcjonalność generowania wykresu. Dostępne są cztery możliwe opcje, które zawierają: aktywne sesje, sesje wykorzystujące sortowanie, sesje wykorzystujące Undo oraz wykres zbiorczy zawierający wszystkie statystyki. Po kliknięciu w  punkt na wykresie w zależności od typu wykresu zaprezentują się szczegółowe informacje na temat sesji.

Dodanie komunikatów dotyczących działania serwisu DBPLUSCATHER
W tej wersji oprogramowania została dodana kolejna funkcjonalność – dodaliśmy ostrzeżenia dotyczące działania serwisu DBPLUSCATCHER w aplikacji Performance Monitora. Mechanizm ostrzega przed zbliżającym się końcem miejsca lub braku miejsca w bazie danych repozytorium DBPLUS oraz nie działającej usłudze DBPLUSCATCHERA, która odpowiada za zbieranie statystyk wydajnościowych.

Usprawnienia w wyszukiwaniu zapytań
W ramach nowej wersji dla Oracle i Microsoft SQL Server rozbudowany został sposób wyszukiwania zapytań z wykorzystaniem funkcji FIND SQL dostępnej w ramach zakładki Instance Analysis > Performance > SQL Details > Find SQL. Modyfikacji uległ także sposób wyszukiwania zapytań Statement by text zawierających znaki specjalne.

Dodatkowo w nowszej wersji dla SQL Server została dodana możliwość wyszukiwania zapytań na bazie danych po nazwie obiektu wykorzystywanego w ramach zapytania (W polu należy wpisać (całą) nazwę obiektu oraz wybrać zakres dat. W wyniku czego system zaprezentuje listę zapytań uruchomionych w wybranym przedziale czasowym, które w planie wykonania użyte zostały szukane  obiekty).

Usprawnienie generowanie skryptu PLAN GUIDE
W nowej wersji aplikacji dla SQL Server została usprawniona funkcjonalność generowania Plan Guide Script. Modyfikacja polega na weryfikacji na jakim schemacie jest zapytanie, dla którego chcemy podłożyć Plan Guide. Kiedy zapytanie jest uruchamiane z poziomu procedury/triggera/funkcji… zaprezentuje się strona z uzupełnionym polem Object name, które zawiera nazwę schematu oraz nazwę obiektu. Gdy zapytanie uruchamiane jest z poziomu aplikacji – zostanie zaprezentowane pole Parameters definition uzupełnione listą parametrów (o ile takie zostały użyte w zapytaniu).

Dostęp do aktualizacji software
Oprogramowanie DBPLUS jest aktualizowane co najmniej 4 razy w roku. Klienci mają dostęp do wszystkich aktualizacji w ramach posiadanej licencji lub usługi maintenance. Dzięki aktualizacji do najnowszej wersji aplikacja będzie działać szybciej i płynniej. Każda opublikowana wersja dostarcza nowe funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze zarządzanie i poprawę wydajności w monitorowanej bazie danych.

Szczegółowa specyfikacja zmian w wersjach 2018.2

Dokumentacja użytkownika opisuje w przystępny sposób wszystkie funkcje dostępne w oprogramowaniu

Wersja dla Oracle:

 

Wersja dla Microsoft SQL Server

Artur Boguszewski

Software Architect